fristundalaesi@gmail.com

Heimildir

 1. Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar. (2015). Starfsskrá frístundamiðstöðva. Sótt af https://reykjavik.is/sites/default/files/starfsskra_fristundamidst_2015-lores.pdf
 1. Reigeluth, C. M. (Ritstj.). (2000). Instructional-design Theories and Models: A New Paradigm of Instructional Theory, Volume II. Hillsdale, N.J: Lawrence Erlbaum Associates.
 1. Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar. (2017). Lesið í leik – læsisstefna leikskóla. Sótt af https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/L_sisstefna_0.pdf
 1. Herdís Magnúsdóttir. (2016). Vísindalæsi og hugtakaforði Kennsluaðferðir sem efla vísindalæsi og hugtakaforða í náttúruvísindum. Háskólinn á Akureyri. Sótt af https://skemman.is/bitstream/1946/26450/1/Herdi%CC%81s%20Magnu%CC%81sdo%CC%81ttir_meistararitger%C3%B0.pdf
 1. Miðja máls og læsis. (e.d.). Mál. Sótt af https://mml.reykjavik.is/mal/
 1. Miðja máls og læsis. (e.d.). Læsi. Sótt af https://mml.reykjavik.is/laesi/
 1. Menntamálastofnun. (2017). Helstu niðurstöður PISA 2015. Sótt af https://mms.is/sites/mms.is/files/helstu_nidurstodur_pisa_2015_prent_-_loka.pdf
 1. Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2014). Hvítbók um umbætur í menntun. Sótt af https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-media/media/frettir/Hvitbik_Umbaetur_i_menntun.pdf
 1. Mennta- og menningarmálaráðuneyti. (2013). Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti 2011 – Greinasvið 2013. Reykjavík: Svansprent. Sótt af https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-media/media/frettatengt2016/Adalsnamskra-grunnskola-3.-utg.-2016.pdf
 1. Sigrún Helgadóttir. (2013). Sjálfbærni – Ritröð um grunnþætti menntunar. Mennta- og menningarmálaráðuneytið og Námsgagnastofnun.
 1. Reykjavíkurborg. (2017). Stefna um frístundaþjónustu í Reykjavík til 2025. Sótt af https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/sfs_fristundastefna_2017_web.pdf
 1. Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar. (2015). Viðmið og vísbendingar fyrir innra og ytra mat á gæðum frístundastarfs. Sótt af https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/vidmid_-_mat_i_fristundastarfi_0.pdf
 1. Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir. (2013). Heilbrigði og velferð – Ritröð um grunnþætti menntunar. Mennta- og menningarmálaráðuneytið og Námsgagnastofnun. Sótt af https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/heilbrigdiogvelferd/index.html#1
 1. Fjölmiðlanefnd. (e.d.). Fjölmiðlalæsi. Sótt af http://fjolmidlanefnd.is/eftirlit/vernd-barna/fjolmidlalaesi/
 1. Umboðsmaður barna. (e.d.). Lýðræði í skólastarfi. Sótt af https://barn.is/um-embaettid/verkefni/lydraedi-i-skolastarfi/
 1. Reykjavíkurborg. (2017). Mótun menntastefnu – megináherslur. Sótt af https://reykjavik.is/sites/default/files/motun_menntastefnu_ahersluthaettir.pdf
 1. Menntamálaráðuneytið. (2010). Menntun í mótun. Þróun menntastefnu á Íslandi í evrópsku samhengi. Sótt af https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-media/media/ritogskyrslur/menntun_i_motun.pdf
 1. Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna. (1997). Educating for a sustainable future: A transdisciplinary vision for concerted action. (Nr. EPD-97/CONF.401/CLD.1.). UNESCO. Sótt af http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_a/popups/mod01t05s01.html
 1. World Health Organization. (e.d.). Health promotion Track 2: Health literacy and health behaviour. Sótt af http://www.who.int/healthpromotion/conferences/7gchp/track2/en/
 1. Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar. (2016). Heilsueflandi frístundaheimili. Sótt af https://reykjavik.is/sites/default/files/skjol_thjonustulysingar/heilsuefling_fristundaheimili_okt2016.pdf
 1. Fatou N’dure Baboudóttir og Tinna Björk Helgadóttir. (2018). Frístundalæsi. Eigindleg rannsókn vegna eflingar máls og læsis á frístundaheimilum Reykjavíkurborgar. Reykjavík: Háskóli Íslands, Rannsóknamiðstöð Íslands og Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar.